Política de Privacitat

Política de Privacitat

A través del present avís, s’informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat d’ANIOL, SL. El tractament de les dades té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació sol·licitada.

Amb l’ús del formulari de contacte o l’enviament de correu electrònic, l’usuari coneix i accepta de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat a la direcció d’ANIOL, SL a Ps. Barcelona, 6 Oficina 15, 17800 Olot, o al correu electrònic .

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació al correu o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).